Missie en visie

Tennisclub 't Spui draagt het welzijn van haar leden en alle anderen in de maatschappij hoog in het vaandel en zal dit vertalen in een beleid dat zich focust op het recreatieve karakter van de sport met speciale aandacht voor diegenen voor wie participeren in het sociaal gebeuren geen evidentie is. Een jeugdwerking is onontbeerlijk en het is vanzelfsprekend dat dit op een pedagogisch verantwoorde manier georganiseerd wordt waarbij het juiste evenwicht tussen spel en competitie gevonden wordt. 

Bovenstaande visie kan omgebogen worden in een missie en doelstellingen die steunen op volgende punten.

1. Niemand zal op de één of andere manier uitgesloten worden van participatie om sociale, financiële of fysieke redenen.

2. In alle aspecten van het beleid wordt rekening gehouden met een respect voor het milieu en alle medemensen, ook niet-leden.

3. De club engageert zich om zijn werking in al zijn facetten open te stellen voor derden voor zover dit een win-win situatie is voor beide partijen.

4. Alle beslissingen worden genomen tegen het licht van een ethisch gedrag.

5. De statuten streven een zo democratisch mogelijke besturing van de VZW na.

6. Kinderen en volwassenen zullen op dezelfde wijze behandeld worden en reglementen van interne orde zullen hier ook rekening moeten mee houden.

7. De jeugdopleiding moet onder toezicht staan van gediplomeerde lesgevers en trainers.

8. De club streeft na om de titel van "kindvriendelijke tennisclub" van de VTV te verwerven.

Hoewel bovenstaande punten misschien een evidentie lijken, is het toch nuttig deze te verankeren in een visie en missie. Elke beslissing moet getoetst worden aan deze visie en de bijhorende concrete doelstellingen.