Huishoudelijk Reglement

1. Het lidmaatschap bij TC 't Spui vzw impliceert dat de betrokkene kennis neemt van dit reglement en er zich onvoorwaardelijk naar schikt.

2. De terreinen zijn dagelijks toegankelijk van 09.00 h tot 23.00 h. Om toegang tot de terreinen te hebben, moet de speler zijn lidgeld betaald hebben.

3. Enkel sportkledij wordt toegelaten. Het dragen van correct tennisschoeisel is verplicht.

4. Nieuwe kandidaat-leden kunnen zich vanaf een bepaalde datum en uur (wordt op tijd meegedeeld op de website) kandidaat stellen om lid te worden, door het inschrijvingsformulier, wat op dat moment ter beschikking gesteld wordt op de website, in te vullen en op te sturen naar het email adres tennisspui@skynet.be. Op basis van de volgorde van ontvangst van de emails (datum en uur van de ontvangst van de email zijn bepalend), en het maximaal aantal leden dat toegelaten wordt, beslist het bestuur over de al dan niet aanvaarding, zonder een reden voor haar beslissing te moeten geven.

5. Elk lid heeft het recht driemaal per seizoen leden van een andere club of vrienden uit te nodigen. Niet leden zijn niet gedekt door de verzekering van de club. Elk niet-lid mag slechts driemaal uitgenodigd worden.

6. Er worden door de club groepslessen georganiseerd, waarvoor u binnen bepaalde periodes kan inschrijven. Het aanvragen/plannen van extra lessen buiten deze door de club georganiseerde lessen kan niet op de drukste periodes, dewelke zijn : van 1 maart tot 30 juni : weekdagen van 18u tot 22u + zaterdag en zondag waarop er Interclub- en/of Zuiderkempen wedstrijden gepland staan.

7. Er mogen geen wedstrijden van andere tornooien betwist worden op onze banen, tenzij het bestuur hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

8. De uren dat er interclubwedstrijden of wedstrijden van de Zuiderkempen voorzien zijn, zullen er terreinen expliciet voorbehouden worden voor deze wedstrijden.

9. De reservering van de terreinen dient te geschieden via de optie 'Reserveer een terrein op 'www.tennisvlaanderen.be'. Elke bezetting van een terrein moet gekoppeld zijn aan een reservering. Reserveringen dienen uiteraard altijd te gebeuren in naam van de spelers zelf, en eveneens van alle spelers die het terrein bezetten, zodat het max. aantal inschrijvingen per lid per week door iedereen op deze manier gerespecteerd wordt. Indien herhaaldelijk blijkt dat dit niet wordt nageleefd, kan dit een schorsing tot gevolg hebben.

10. Elke speler wordt vriendelijk verzocht na iedere speelbeurt het terrein te effenen met de daartoe voorhanden zijnde sleepnetten en tevens de lege drankverpakkingen in de daarvoor voorziene vuilniszakken/bakken te deponeren.

11. Elk lid draagt mee zorg voor onze infrastructuur en toont fair-play voor tegenstrever en respect voor bestuursleden en medewerkers van TC 't Spui vzw.

12. Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen van welke aard dan ook, noch voor het verlies van goederen.

13. Honden aan de leiband (kort gehouden, max. één meter) worden gedoogd op het terras maar niet in het clubhuis.

14. Elk lid geeft aan de vereniging/club de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van haar/hem te maken, alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging/club. Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging/club tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

15. Bij ondertekening van het aansluitings/inschrijvingsformulier aanvaardt het lid dat de club de op het inschrijvingsformulier vermelde persoonsgegevens van het lid verzamelt en deze gebruikt onder de voorwaarden hieronder bepaald: De club gebruikt deze gegevens om haar werking te optimaliseren en om leden op de hoogte te brengen van de activiteiten van de vereniging. De vereniging verkoopt, noch verhuurt, noch least ledenlijsten aan derden. De club kan wel van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden.

16. Deze reglementen van inwendige orde zijn vatbaar voor alle mogelijke wijzigingen, die het bestuur nodig acht te treffen in het belang van de club of haar leden.

Het Bestuur wenst alle leden veel tennisplezier.